Wedstrijdreglement voor Danette Kerstmis


Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Danette Kerstmis (hierna genoemd: de “Wedstrijd”) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Danone Belux NV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, ingeschreven onder het nummer 0400.774.801 en met maatschappelijke zetel te Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel, België en Danone NV, een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer 0402.734.595 en met maatschappelijke zetel te Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel (hierna "Danone" genoemd).  


Artikel 1: Algemeen

1. Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden aan alle natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn en minstens 18 jaar oud zijn.

Personeelsleden van Danone en van de betrokken promotieagentschappen zijn uitgesloten van deelname. Ook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet deelnemen.

Worden ook nog uitgesloten van deelname, alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op de verhoging van de winstkansen. Worden tenslotte eveneens uitgesloten van deelname, alle personen die een list of kunstgreep aanwenden, zoals onder meer het gebruik van een gespecialiseerd informaticaprogramma, of op eender welke onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.

Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de Wedstrijd.

Danone kan, in de mate dat dit wettelijk is toegelaten, alle controles doen of laten doen die zij nodig acht om de hoedanigheid van de deelnemers en de naleving van deze voorwaarden te controleren. Niet-naleving door een deelnemer zal leiden tot de uitsluiting van zijn of haar deelname aan de Wedstrijd.

2. Er wordt slechts één (1) prijs per adres toegekend.

3. Deelname aan de Wedstrijd is gratis. De normale kosten voor de deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers deze kosten terugvorderen.

4. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig Wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Het niet naleven van dit wedstrijdreglement en elke poging tot fraude worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Bij onregelmatigheden zoals fouten die zich voordoen bij de webbouwer of bij Danone zelf, beslist Danone autonoom over de manier waarop deze worden gecorrigeerd en afgehandeld.

5. De Wedstrijd wordt aangekondigd via verschillende media zoals, maar niet beperkt tot, de Instagram @Danette.Belgium en Facebook Danette Belgium pagina's en door middel van in-store communicatieproducten: displays, QR code aanwezig op de Danette Christmas biscuit flavour limited edition packs.  


Artikel 2: Gegevens

1. 1. De deelnemer moet Danone de volgende informatie verstrekken: voornaam, achternaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, antwoord op de vraag: "Vertel ons je beste kerstgrap" onder de genoemde post op Instagram en Facebook.

2. Alle persoonsgegevens die Danone verkrijgt in het kader van de Wedstrijd zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van deze Wedstrijd, te weten de identificatie van de winnaars en het toesturen van de prijzen. Ze zullen enkel zo lang bewaard worden als nodig voor het goede verloop van deze wedstrijd.

3. Door het aanvinken van de “tick box” “Ja, Danone mag me op dit e-mailadres verwennen met extra tips, recepten, kortingen, …” gaat de deelnemer er mee akkoord dat zijn/haar gegevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden van Danone.

Direct marketing moet begrepen worden als het feit dat de gegevens en het deelnemingsformulier door Danone worden opgeslagen en verwerkt met het oog de deelnemer op de hoogte te houden van Danone’s producten, initiatieven, wedstrijden en recepten.

4. De deelnemers hebben het recht tot verificatie van hun gegevens en om onjuiste gegevens te laten verbeteren door de verzending van een e-mail via het contactformulier op de website (https://www.danone.be/nl/contact) of een brief te sturen naar het adres van de zetel van Danone. Elke deelnemer zal zich via dezelfde kanalen ook gratis en te allen tijde kunnen verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

5. Uitvoering van de Wedstrijd moet begrepen worden als het feit dat de gegevens, het deelnemingsformulier, het beeldmateriaal waarop de deelnemende winnaar is afgebeeld gebruikt kunnen worden voor welke uitingen (met inbegrip van publieke uitingen) dan ook die verband houden met de Wedstrijd (anders dan aangegeven in artikel 2.2 van dit wedstrijdreglement). Dit recht omvat het internet, drukwerk en andere vormen van communicatie.


Artikel 3: Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze Wedstrijd loopt van 05/09/2022 tot 31/12/2022. Deelnames die verstuurd worden vóór 04/09/2022 of na 01/01/2023 worden niet in aanmerking genomen.

2. De deelnemer kan enkel geldig deelnemen aan de Wedstrijd door:

1.      het zoeken van minimaal 2 cadeaus onder de deksels van de limited edition kerstkoekjessmaak

2.      het sturen van een foto van de 2 deksels op DM Instagram of Facebook en maximaliseer je kansen door ze in je verhaal te posten en @Danette.Belgium (Instagram) of Danette Belgium (Facebook) te taggen

3.      de vraag onder de Instagram- of Facebook-post te beantwoorden in de comments: "Vertel ons jouw beste kerstgrap?

De QR-code en de cadeau-emoji's zijn alleen beschikbaar op de gelimiteerde kerstkoekjessmaak.

Als het fotomateriaal van de deksels met de cadeaus in een verhaal wordt gepost, moet het profiel van de deelnemer openbaar zijn.  


Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

1. De jury van Danone-deskundigen zal de winnaars kiezen.

Criteria zoals creativiteit en originaliteit zullen in aanmerking worden genomen om de winnaars te bepalen. Bij gelijke stand worden de deelnemers die als eerste hun antwoorden hebben ingezonden, als winnaars aangewezen. De ontvangen inschrijvingsformulieren zullen worden gecontroleerd en pas na afloop van de wedstrijd zullen onder toezicht van de jury de winnaars worden gekozen. Haar besluit is definitief, onherroepelijk en onbetwistbaar. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de kans om de prijzen te winnen afhangt van hun intellectuele capaciteiten en hun snelheid bij het beantwoorden van de wedstrijdvragen. Zij zijn zich er dus van bewust dat het mogelijk is dat zij geen prijs winnen, ook al hebben zij de vraag juist beantwoord, omdat zij niet tot de eersten behoorden die hun antwoord hebben ingezonden.

2. De winnaars zullen binnen de maand na afloop van de Wedstrijd schriftelijk bericht krijgen van de gewonnen prijs op het e-mailadres of adres dat zij hebben opgegeven. Danone kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet toekennen van de prijzen indien het opgegeven postadres en/of e-mailadres onjuist of onvolledig is of indien een verandering in postadres en/of e-mailadres niet werd overgemaakt.

3. De prijzen worden per post opgestuurd naar de winnaars.

4. Indien een prijs buiten de schuld van Danone niet binnen de drie (3) maanden na einde van de Wedstrijd is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Danone. De winnaar heeft in dergelijk geval ook geen recht op een andere prijs of enige andere vorm van vergoeding.

5. Onverminderd de rechten van Danone zoals bepaald in artikel 2.5, zal over de uitslag van de Wedstrijd niet openbaar worden gecommuniceerd.


Artikel 5: Prijzen

1. 1. lijst van prijzen :

- (1) enveloppe met vier (4) kaartjes voor één dag voor een pretpark in België. Deze tickets blijven één jaar geldig vanaf de bekendmaking van de winnaars.

- (1) enveloppe met vier (4) kaartjes voor één dag voor een pretpark in België.

- (1) enveloppe met vier (4) kaartjes voor één dag voor een pretpark in België.

- (1) enveloppe met vier (4) dagkaarten voor een pretpark in België.

- (1) enveloppe met vier (4) kaartjes voor één dag voor een pretpark in België.

Deze tickets blijven één jaar geldig vanaf de bekendmaking van de winnaars.

Elke deelnemer kan maximaal één (1) enveloppe winnen met daarin vier (4) dagtickets voor een pretpark in België. Deze tickets blijven één jaar geldig vanaf de bekendmaking van de winnaars. Er zijn vijf (5) enveloppen te winnen. Het aantal te winnen tickets is in ieder geval beperkt tot twintig (20) tickets voor een dag in een pretpark in België.

2. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen hun waarde in geld of andere voordelen in natura. De prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Ingeval de wedstrijd wel online is: Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Danone kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:

- Transmissies via het internet.

- Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software.

- De gevolgen van virussen, bugs, en anomalieën.

- Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

2. Danone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties die betrekking hebben op het verloop van de Wedstrijd, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site [de Instagram pagina's @Danette.Belgium & Facebook Danette Belgium] of www.Danone.be. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de [de Instagram pagina's @Danette.Belgium & Facebook Danette Belgium] en Danone website en de deelname aan de Wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.] Danone kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Danone behoudt zich het recht voor om na te gaan of de toepasselijke wet- en regelgeving en het wedstrijdreglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt uit te sluiten. Niettemin is Danone niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars. Danone en haar aangestelden zijn ten aanzien van de winnaars op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot de prijzen, met inbegrip wat betreft de levering daarvan, hun staat, hun eigenschappen of de eventuele gevolgen, incidenten of ongevallen veroorzaakt door de plaatsing, het bezit of het gebruik ervan.

4. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook in hoofde van Danone.


Artikel 7: Rechten Danone

1. Danone behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat overigens haar aansprakelijkheid hierdoor in het gedrang komt.

2. Danone behoudt zich het recht om te allen tijde testimonials van deelnemers te verwijderen van het platform. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omdat het materiaal in strijd is met toepasselijke wetgeving of omwille van andere redactionele overwegingen naar Danone’s eigen inzicht. Danone is niet verplicht dit vooraf aan de betrokken deelnemer te melden en behoeft geen reden op te geven.


Artikel 8: Facebook & Instagram

Ingeval de wedstrijd op Facebook loopt, moeten ook volgende elementen vermeld worden.

1. De deelnemer erkent dat de Wedstrijd wordt georganiseerd door Danone en niet door Facebook & Instagram. Facebook & Instagram kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elementen die verband houden met de Wedstrijd.

2. Danone erkent dat Facebook & Instagram de Wedstrijd op geen enkele wijze ondersteunt, uitvoert, goedgekeurd heeft of er op een andere wijze mee geassocieerd is.

3. De deelnemer verstrekt zijn/haar gegevens aan Danone en niet aan Facebook & Instagram.


Artikel 9: Contact

Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Wedstrijd of het wedstrijdreglement kunnen schriftelijk aan bovengenoemd adres worden verstuurd of kunnen aan Danone worden meegedeeld via het contactformulier op de Danone website: https://www.danone.be/fr/contact.


Artikel 10: Diversen

1. Dit wedstrijdreglement wordt enkel ter beschikking gesteld op Brussels van 05/09/2022 tot 31/01/2023.

2. Op deze Wedstrijd zijn de Danone gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing welke terug te vinden zijn op www.danone.be.

3. De Wedstrijd, dit wedstrijdreglement en de interpretatie ervan zijn onderworpen aan het Belgisch recht en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.